Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/18

 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 

Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak,

- vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

- vysvědčení  z  posledních  2  ročníků,  ve  kterých  uchazeč  ukončil  nebo  ukončí  základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

- vysvědčení  z šestého a  sedmého ročníku  základní školy, popřípadě ze čtvrtého a  pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,

vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

                                                          

1)  § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

doporučení  školského  poradenského  zařízení  obsahující  podpůrná  opatření  pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 

- součástí  přihlášky  jsou  dále  doklady  prokazující  plnění  kritérií  přijímacího  řízení stanovených ředitelem školy. 

- uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách  školy,  obory  vzdělání,  popřípadě  zaměření  školního  vzdělávacího  programu v tomtéž pořadí.  

 

Pozvánka k přijímací zkoušce

(1)  Pozvánka  k  vykonání  přijímací  zkoušky  nebo  talentové  zkoušky  obsahuje  zejména informace  o  předpokládaném  počtu  přijímaných  uchazečů  a  kritériích  přijímacího  řízení stanovených ředitelem školy, místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu přijímací zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána, formě přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání.  

(2)  Pozvánku  ke  konání  jednotné  zkoušky  nebo  talentové  zkoušky  v  prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky. 

(3) Pozvánka ke konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

 

Školní přijímací zkouška

(1) Ředitel  školy  zejména  stanoví  termín a místo  konání  školní  přijímací  zkoušky, její formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u přijímacího řízení na čtyřleté obory středního vzdělávání a poměrný vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých a osmiletých oborů středního vzdělávání. 

(2)  Termíny  konání  školní  přijímací  zkoušky  stanoví  ředitel  školy  tak,  aby  se  časově nepřekrývaly s termíny jednotné zkoušky.

 

Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky 

(1) Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení. 

(2) Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu  a) učiva stanoveného pro první stupeň základní školy u osmiletých oborů vzdělání,

b)  učiva  do  sedmého  ročníku  základní  školy  daného  poměrným  vzdělávacím obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých oborů vzdělání,

c) učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u ostatních oborů vzdělání.

 

 Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole

Průběh  jednotné  zkoušky  v  učebně  zajišťuje  zadávající  učitel. 

Test z  českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut. V  průběhu  jednotné  zkoušky  mohou  uchazeči  používat  pouze  povolené  pomůcky stanovené Centrem. 

 

Další kola přijímacího řízení

Uchazeč může podat přihlášku do více škol, oborů vzdělání, popřípadě zaměření podle školního vzdělávacího programu do termínu stanoveného školou. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu. 

 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel  školy  upraví  uchazeči  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.  Ředitel školy ve spolupráci s Centrem upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami zkušební dokumentaci jednotné zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet)

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a

b) kritéria přijímacího řízení.

(2) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči  ve  škole  nejpozději  v  den  přijímací  zkoušky  nebo  talentové  zkoušky  před  jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.  Při nepřijetí uchazeče je tato skutečnost oznámena písemnou formoupo doručení je možné se odvolat.

 

Odvolací řízení

(1) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy.

(2) Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním a správním spisem kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání. 

 

 Zápisový lístek

Evidenci tiskopisů zápisových lístků vydaných jednotlivým uchazečům vede orgán,

který je vydal. Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60g školského zákona. Škola nebo krajský úřad zápisový lístek s  údaji  identifikujícími  uchazeče  vydává  uchazeči  nebo  zákonnému  zástupci  uchazeče  na základě  ověření  jeho  totožnosti,  nebo  jej  uchazeči  nebo  zákonnému  zástupci  nezletilého uchazeče na základě písemné žádosti zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.  

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního  zápisového  lístku  je  čestné  prohlášení  uchazeče  nebo  zákonného  zástupce nezletilého  uchazeče,  že  původní  zápisový  lístek  neuplatnil  ani  neuplatní  ve  střední  škole; součástí  čestného  prohlášení  zákonného  zástupce  nezletilého  uchazeče  je  podpis  uchazeče.

Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.  Zápisový  lístek  je  platný  pro  školní  rok,  který  se  vyznačí  nad  jméno  a  příjmení uchazeče. Rok, pro který je zápisový lístek vydán, je uveden v evidenci základní školy nebo  krajského úřadu.

 

  Shrnuto:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 •  vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky), 
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na dny:

 

l. termín:

12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,

13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií,

 

2. termín:

16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,

17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na

dny:

1. termín: 10. května 2018,

2. termín: 11. května 2018.

 

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,

do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních

škol skupiny 82 umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání

školní přijímací zkoušky tím není dotčena.

Do oborů vzdělání středních škol skupiny umění a užité umění se koná talentová zkouška

od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 , do oborů vzdělání v konzervatoři, se koná talentová zkouška

od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018 .